หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • งานแผนงานและงบประมาณ

  • งานติดตามและประเมินผล

  • งานประกันคุณภาพ

  • งานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ

  • งานกฎหมาย

  • งานทรัพยากรบุคคล

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร