สสปท. จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563"  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  ณ ห้องอบรมชั้น 2  โดยมีนางจุฑาพนิต บุญดีกุล  รองผู้อำนวยการฯ (วิชาการ) กล่าวเปิดและให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน  18 ท่าน   ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ขององค์กร ประวัติความเป็นมา  และภารกิจหน้าที่ของแต่ละสำนัก