This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมบริหาร สสปท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม สสปท. โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระ ที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

  • การปรับปรุงกรอบอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ สสปท.

  • ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน

  • ประกาศจริยธรรมของกรรมการ สสปท.

  • พิจารณาผลงานวิชาการ

  • ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในระดับนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท.

  • แนวทางการให้บริการทางวิชาการ

  • ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี และข้อเสนอโครงการปี 2564