This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 6 ตุลาคม 2563  นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นประธานเปิดการอบรม "The Art of OSH Counseling" ศิลปะการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งเป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สสปท. ได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการและนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยาการให้คําปรึกษา & การบริหารองค์กร  เป็นวิทยากรให้ความรู้