สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

         หลักสูตรนี้จะดำเนินการจัดอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5 วัน (วันที่ 16-18 และ 21-22 ธันวาคม 2563)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานระบบฯ แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการกับ สสปท. ให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ โดยหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว สสปท.จะดำเนินการสอบและคัดเลือกที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

0.jpg 10.jpg 11.jpg

2.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg