This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จำนวน 991 แห่ง

      ทั้งนี้ ขอให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ประกาศ หากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาหรือพบข้อผิดพลาด/บกพร่อง ให้ทำหนังสือคัดค้านลงนาม  โดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย ยื่นต่อสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พร้อมหลักฐาน เพื่อแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณาหรือข้อผิดพลาด/บกพร่อง ดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2563 (นับถึงวันที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดค้าน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลใดๆ อีกต่อไป

สถานประกอบกิจการสามารถส่งหนังสือคัดค้านฯ พร้อมหลักฐาน ได้ 2 ช่องทาง คือ

1.  ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

2.  ทางไปรษณีย์ที่อยู่ : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หมายเหตุ

  • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่พิจารณารับการคัดค้าน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่ไม่มีผู้มีอำนาจลงนาม หรือไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา เด็ดขาด

  • สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ให้แจ้งความประสงค์การขอรับโล่/ใบประกาศเกียรติคุณได้จากประกาศด้านล่าง  โดยให้แจ้งภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 [ ดาวน์โหลดประกาศผลการประกาศเกียรติคุณ ] 

 

ประกาศแจ้งการรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563

        ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งได้ออกข้อกำหนดให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม  จึงได้ประกาศยกเลิกการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

              ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาให้ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563  สสปท. จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดให้มีพิธีมอบ  ณ  สำนักงานของสถาบันฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  โดยพลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทั้งนี้สถานประกอบกิจการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563  ทาง สสปท.จะประกาศวัน เวลา และกำหนดการการเข้ามารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สสปท. ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

  

[ แจ้งความประสงค์ขอรับโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ ] 

 

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02 4489111  คุณศุภชัย  , คุณนรินทร์ , คุณทนิตา