ตำแหน่ง: top-a
รูปแบบ: standard outline
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
ตำแหน่ง: top-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: top-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: top-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: top-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: top-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: header-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง:
รูปแบบ: menu outline
ตำแหน่ง: header-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: header-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: header-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: header-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: header-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: slider
รูปแบบ: standard outline
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
ตำแหน่ง: drawer
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-a
รูปแบบ: standard outline

T-OSH Service

บริการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพงานวิชาการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานวิจัย

เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัยงานฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่ายให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯงานมาตรฐาน/คู่มือ

สนับสนุนการออกกฎหมายและกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลงานส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน

 


งานพัฒนาสถิติ

เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำสถิติเพื่อสืบค้นข้อมูล โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ

 
ตำแหน่ง: showcase-a
รูปแบบ: standard outline

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

ตำแหน่ง: showcase-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-a
รูปแบบ: standard outline

T-OSH Events

ตำแหน่ง: showcase-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: showcase-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: feature-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: feature-b
รูปแบบ: standard outline

คู่มือ-มาตรฐาน

ตำแหน่ง: feature-c
รูปแบบ: standard outline

Infographic

ตำแหน่ง: feature-d
รูปแบบ: standard outline

Document

ตำแหน่ง: feature-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: feature-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: utility-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: breadcrumb
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: maintop-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: testimonial
รูปแบบ: standard outline

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

  • พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง "สสปท.ต้องทำงานโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน"
  • 1
ตำแหน่ง: mainbottom-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: mainbottom-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: mainbottom-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: mainbottom-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: mainbottom-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: fullwidth
รูปแบบ: standard outline

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: extension-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: extension-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: extension-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: extension-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: extension-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: extension-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-d
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-e
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: bottom-f
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: content-top-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: content-top-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: content-top-c
รูปแบบ: standard outline

รู้จัก สสปท. ?

 


        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ


ดูทั้งหมด

ตำแหน่ง: content-bottom-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: content-bottom-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: content-bottom-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: sidebar-a
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: sidebar-b
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: sidebar-c
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: twitter
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: gmap
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: c-form
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: debug
รูปแบบ: standard outline
ตำแหน่ง: analytics
รูปแบบ: basic outline