หมายเหตุ

       สสปท.จัดตั้งตาม พรบ.เมื่อปี 2558  และมีแผนปฏิบัติการประจำปีครั้งแรกเมื่อปี 2560