หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • งานการตรวจสอบภายใน
  • งานการให้คำปรึกษาและแนะนำ
  • งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

บุคลากร