ประธานกรรมการ

 

พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

 

 


นายสุทธิ  สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน


นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค


นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

    


กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

 


นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง


นายพิชิต  พระปัญญา
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

  

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


นายนิคม  เกษมปุระ


นายกฤษฎา  ชัยกุล


นางสาวสุดธิดา  กรุงไกรวงศ์

  

 

กรรมการและเลขานุการ

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ