ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๗๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๓  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้รับข้อแนะนำเพื่อการจัดเตรียมภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเมื่อปี ๒๕๖๐  ซึ่งสถาบันฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการวางแผนการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา แห่งนี้   โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมจากส่วนกลาง และเพื่อให้การบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่สถานประกอบการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่ โดยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค 

 
 

ข่าวกิจกรรมศูนย์

  

 

กิจกรรมอื่น

0016.jpg 0506620002.jpg 0506620003.jpg

0506620015.jpg 050662011.jpg 050662_๑๙๐๖๑๘_0007.jpg

10005.jpg 10006.jpg 10009.jpg

102733.jpg 102736.jpg 102738.jpg

102740.jpg 102742.jpg 102743.jpg

102747.jpg 102755.jpg 111162-2.jpg

111162.png 113326.jpg 113337.jpg

124980.jpg 124983.jpg 125730.jpg

126722.jpg 129711.jpg 129713.jpg

130088.jpg 130091.jpg 130670.jpg

130673.jpg 130987.jpg 130988.jpg

130990.jpg 130994.jpg 131359.jpg

131360.jpg 131361.jpg 141162.jpg

182019001.jpg 182019004.jpg 18201903.jpg

18620190013.jpg 190362-0005.jpg 190362-0030.jpg

190362-0048.jpg 190362-0057.jpg 190362-0061.jpg

190362-0063.jpg 233849.jpg 233923.jpg

233924.jpg 233925.jpg 233926.jpg

233929.jpg 233933.jpg 233935.jpg

233936.jpg 233937.jpg 233938.jpg

235414.jpg 235417.jpg 235419.jpg

235421.jpg 24720192.jpg 247201924.jpg

300762-1.jpg 300762-2.jpg 300762-3.jpg

62380.jpg 62381.jpg 62382.jpg

62383.jpg 62386.jpg 62387.jpg

62389.jpg 62391.jpg 62393.jpg

62394.jpg

 

ติดต่อศูนย์

  • อาคารเลขที่ ๗๘ ถนนโชติวิทยะกุล ๓  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  • โทรศัพท์ : ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐

  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook : tosh.songkhla