This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
phitsanoo

phitsanoo

วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 15:37

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

คำนิยาม

         ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ การกระทำหรือสภาพการทำงาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 15:38

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เป้าหมายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ลด 4 อย่าง

1. อัตราการเสียชีวิต

2. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ

3. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

4. สาธารณูปโภคที่สำคัญ และบริการสาธารณะพื้นฐาน

การทำงานบนที่สูง  คืออะไร ?

        การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามในบริเวณที่มีความต่างระดับของพื้นที่ทำงาน และมีโอกาสที่บุคคล หรือวัสดุจะตกจากที่สูงจากระดับหนึ่งสู่ระดับที่ต่ำกว่า เช่น บ่อ หลุม ช่องเปิด หลังคา บริเวณที่มีทางขึ้น-ลง หรือบันได บริเวณลาดชัน พื้นที่สูงที่มีพื้นผิวไม่แข็งแรงมั่นคง หรือลื่น เป็นต้น

หน้าที่ 1 จาก 57