ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งได้ออกข้อกำหนดให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค นั้น

         คณะอำนวยการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ออกไปเป็นวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าการจัดงานได้ทางเว็บไซต์นี้

 

ปี พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่องานใหม่ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" (THAILAND SAFE@WORK) โดยเริ่มจัดงานเมื่อ ปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 31)

  

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

กิจกรรมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ