This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      จากรายงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม พบว่าในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ที่เกิดขึ้นจากท่าทางการทำงาน พบว่า ปี ๒๕๕๓ มีจำนวน ๕,๒๓๔ ราย ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔,๗๕๔ ราย ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๙๙ ราย ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๘๔๙ ราย และปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๒๕๔ ราย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะมีความรุนแรงมากขึ้นในภาวะการเติบโตของสังคมเมือง และแรงงานที่มีอายุมากขึ้น

      ซึ่งการประสบอันตรายจากการทำงานที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนทำงานอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคนทำงาน ที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ อันดับหนึ่งคือ การปวดหลัง รองลงมามีอาการปวดบริเวณคอ ไหล่ และปวดศีรษะตามลำดับ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจากท่าทางการทำงานไม่ถูกต้อง การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ปัญหาความเครียดและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อาการของโรคจะยิ่งทวีความรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอยู่แล้ว เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับ ภาวะออฟฟิศซินโดรม

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่ ให้บริการทางวิชาการ วิจัย พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดทำข้อเสนอโครงการโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในพนักงานสำนักงานขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในสำนักงาน ได้เพิ่มพูนความรู้มีความเข้าใจหลักการสำคัญ ในการปรับปรุงสภาพงาน และท่าทางการทำงานของตนให้ถูกต้อง

      โดยโครงการนี้มุ่งเน้นในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบในการทำงานในปัจจุบัน การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) และการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน และสถานประกอบการที่สนใจ โดยมีที่ปรึกษา จากสมาคมการยศาสตร์เป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนทางวิชาการ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อสร้างวิทยากรสำหรับนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงาน
 • เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย
 • เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้ “ทำงานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome”

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับหัวหน้างาน ระดับวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ฝึอบรมพนักงานในองค์กร/บริษัท
 • ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบกิจการเต็มเวลา
 • ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ
 • ต้องสามารถเข้ารับการอบรมได้ครบชั่วโมงตามหลักสูตร จำนวน ๒ วัน รวม ๑๒ ชั่วโมง

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือฝึกอบรมพร้อมไฟล์สื่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปขยายผล
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

  ๑. แจ้งชื่ออบรมโดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านล่าง (จำกัดสิทธิ์ ๑ ท่านสมัครได้ไม่เกิน ๑ รุ่น)

  ๒. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th

  ๓. ผู้ที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ให้ดาวน์โหลด ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ให้ผู้บริหารของสถานประกอบกิจการลงนามเท่านั้น) กรณีเป็น จป.วิชาชีพ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีเลขทะเบียน จป.

  ๔. ให้นำเอกสารตามข้อ ๓ มามอบให้เจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการอบรม

 

ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

 • งานฝึกอบรม  l   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๘-๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๔ (คุณศุภชัย  แสงพวง)

 

สมัครอบรม
สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  รับสมัครจำนวนจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน ๕๐ คน ดังนี้ 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

จังหวัด /สถานที่อบรม

สมัครอบรม

ดูรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อ

           

 รุ่นที่ ๑

 ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จ.ราชบุรี
โรงแรม ณ เวลา

 ปิดรับสมัคร

 รายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ

           

 รุ่นที่ ๒

 ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

จ.ขอนแก่น
โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

 ปิดรับสมัคร

 รายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ

           

 รุ่นที่ ๓

 ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

จ.นครสวรรค์
โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์

 ปิดรับสมัคร

 รายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ

           

 รุ่นที่ ๔

 ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

จ.ชลบุรี 
โรงแรมเคป ราชา

 ปิดรับสมัคร

 รายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ

           

 

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม รุ่นที่ ๑ จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม รุ่นที่ ๒ จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม รุ่นที่ ๓ จ.นครสวรรค์

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม รุ่นที่ ๔ จ.ชลบุรี

 

ตัวอย่างกำหนดการอบรม

หลักสูตร “การป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน”

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์  นันทวานิช

วันที่หนึ่ง

     ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.     (๑)  ระบบงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

                                            -  ระบบการยศาสตร์และองค์ประกอบ

                                            -  ปัจจัยการยศาสตร์ของระบบงานคอมพิวเตอร์

                                            -  ปัญหาออฟฟิศซินโดรม

                                    (๒)  ผลกระทบของปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

                                            -  อาการปวดเมื่อยคอและไหล่

                                            -  อาการปวดเมื่อยข้อมือ

                                            -  อาการปวดเมื่อยหลังส่วนล่าง

                                            -  อาการปวดเมื่อยขาและหัวเข่า

     ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.     (๓)  ผลกระทบของปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่อสุขภาพตา

                                           -  อาการปวดตาและเมื่อยตา

                                            -  อาการเคืองตาและแสบตา

                                            -  อาการตาพร่าและตามัว

                                            -  อาการวุ้นในตาเสื่อม

                             (๔)  ท่าทางในการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

                                            -  ท่านั่งปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

                                            -  ท่านั่งปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

     วันที่สอง

     ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    (๕)  ท่าบริหารร่างกายสำหรับพนักงานสำนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

                                            -  ท่าบริหารคอและไหล่

                                            -  ท่าบริหารข้อมือ

                                            -  ท่าบริหารหลังส่วนล่าง

                                            -  ท่าบริหารขาและหัวเข่า

                             (๖)  แนวทางการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

                                            -  สถานีงานคอมพิวเตอร์

                                            -  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                                            -  สภาพแวดล้อม

                                            -  พฤติกรรมในการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

     ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    (๗)  การปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์: กรณีศึกษา

                                            -  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
                                            -  การคัดเลือกกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
                                            -  การประเมินสถานีงานคอมพิวเตอร์และท่าทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
                                            -  การปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์
                                            -  การประเมินผลการปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์

*หมายเหตุ   อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ น.-๑๔.๔๕ น.

               อาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.


 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (ซิปไฟล์)  

 

 

กิจกรรมการอบรมปี ๒๕๖๐

 

 

สสปท. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ กับกระทรวงแรงงาน “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”

       ในชื่นที่ 8 ชื่นชีวา สสปท. มอบแอพพลิเคชั่น “Office Computer Work” เพื่อให้ ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ได้รู้เท่าทันอาการออฟฟิศ ซินโดรม รู้วิธีการป้องกันภาวะเสี่ยง และส่งเสริมให้จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย โดยเปิดให้ดาว์นโหลด Play Store ของระบบ Android ได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันมี Rating อยู่ที่ระดับสูงสุดเต็ม 5.0 คะแนน และจะเปิดให้ดาว์นโหลดในระบบ IOS ต่อไปในเร็วๆนี้