This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

      ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ในภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงและสามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยแก่บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Safety Practice on Fall Arrest System and Applications จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน (ระยะเวลาการอบรม 1 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรของสถาบันและบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ

      การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
 • หัวหน้างานหรือวิศวกร (สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง)
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบนที่สูง

 

การวัดผล

 • ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบชั่วโมงตามหลักสูตร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • เมื่อผ่านหลักเกณฑ์การวัดผลทั้ง 2 ข้อ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

สมัครอบรม

 • รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 25 คน  หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายใน 3 วันก่อนวันอบรม โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์การจัดอบรมเป็นอันดับแรก

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 และ 2

 

 ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม

 

รุ่นที่ 1 :  วันที่ 25 กันยายน 2561

(ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้อบรมวันที่ 22 กันยายน 2561)
สมัครอบรมรุ่นที่ 1
 ดาวน์โหลดกำหนดการ
     

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 28 กันยายน 2561

(ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้อบรมวันที่ 25 กันยายน 2561)
สมัครอบรมรุ่นที่ 2
ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

 

สถานที่จัดอบรม

 • ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องนำมา

 • บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ (จากคลินิก, โรงพยาบาล หรือ ใบตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท ที่ไม่เกิน 1 ปี )
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพโดย ไม่สวมใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ  ควรสวมรองเท้าเซฟตี้เท่านั้น*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ 02-4489098 ต่อ 403 นายอนันต์ชัย มงคลปัญญานันท์

 

หมายเหตุ

 • สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นใดไม่ถึงจำนวนที่จะสามารถจัดอบรมได้ ผู้ดำเนินการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมสมัครเข้ามามากกว่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นเพื่อประสิทธิภาพของการอบรมผู้ดำเนินงานจัดงานจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์การจัดอบรมเป็นอันดับแรก

 

แผนที่จัดฝึอบรม