This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  กำหนดจัดฝึกอบรมหัวข้อ "การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย" เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย และการเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา  สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ท่าน เข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 

 

  ปิดรับสมัคร        ดาวน์โหลด : ใบสมัคร/กำหนดการ/แบบตอบรับ/แผนที่ 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 

        

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่

  • ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา
    โทร. ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐  (คุณชิดชนก  แก่นกล้า)
  • กรุณาส่งแบบตอบรับทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๑

 ปิดรับสมัครวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือกรณีมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนด 

 

แผนที่โรงแรม