This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการจัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กำหนดให้มีการจัดอบรมรวมจำนวน ๔ รุ่น ๆ ละไม่เกิน ๗๐ คน 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  จึงขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายให้บุคคลากรด้านความปลอดภัย ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้ารับการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

 

วันที่อบรม
สถานที่อบรม / จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
           

รุ่นที่ ๑

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร
 
รุ่นที่ ๒
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลบางปู
สมุทรปราการ
รุ่นที่ ๓
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงแรม เดอ ปริ้นเซส
อุดรธานี
รุ่นที่ ๔
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
พระนครศรีอยุธยา
 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

๑. ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรมโดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์ ๑ ท่านสมัครได้ไม่เกิน ๑ รุ่น และ สถานประกอบกิจการละไม่เกิน ๒ ท่าน) สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๗๐ คน)

๒. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ    [ปิดรับสมัคร]

 

 ดาวน์โหลดใบอนุญาติเข้ารับการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

งานฝึกอบรม l สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒ ๘๘๕  ๒๓๘๓-๔ (คุณศุภชัย แสงพวง)