This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ให้รู้ถึงหลักการและวิธีการตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมทั้งได้รู้จักวิธีการช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมรวมจำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน 

 

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  จึงขอเชิญท่านพิจารณามอบหมายให้บุคคลากรด้านความปลอดภัย ลูกจ้างสถานประกอบกิจการหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้ารับการอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

 

วันที่อบรม
สถานที่อบรม / จังหวัด
ลงทะเบียนแจ้งชื่อ ดูรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
           

รุ่นที่ ๑

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
จ.สุราษฎร์ธานี  
รุ่นที่ ๒
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

๑. ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรมโดยเลือกรุ่นที่ต้องการในตารางด้านบน (จำกัดสิทธิ์ ๑ ท่านสมัครได้ไม่เกิน ๑ รุ่น และ สถานประกอบกิจการละไม่เกิน ๒ ท่าน) สสปท.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (รุ่นละไม่เกิน ๖๐ คน)

๒. กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด สถาบันฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน 

๓. สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ       [ปิดรับสมัคร]

 

ติดต่อสอบถาม

งานฝึกอบรม l สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒ ๘๘๕  ๒๓๘๓-๔ (คุณศุภชัย แสงพวง)

 

 

ภาพกิจกรรม

จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)