This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          

    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดอบรม หัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ 

    รุ่นที่ ๑

  • วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ/แบบตอบรับ 

 

    รุ่นที่ ๒

  • วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ/แบบตอบรับ

 

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)   จึงขอเชิญท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน ๒ ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งแบบตอบรับทางอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรสารหมายเลข ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๑  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒    

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๐

โทรสาร ๐๗๔ ๕๕๙ ๔๘๑