ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)    ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในหัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ให้กับสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัย  ซึ่งจัดการอบรมทั้งหมด จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวม ๑๒๐ คน (ระยะเวลาการอบรม ๑ วัน)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

- หัวหน้างานหรือวิศวกร (สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง)

- เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย

- ผู้ที่สนใจ

 

สิ่งที่จะได้รับในการฝึกอบรม

- เอกสารประกอบการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลังเข้าร่วมอบรม

สมัครอบรม

- รับจำนวนจำกัดรุ่นละ ๔๐ คน 

- หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว  สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายใน ๓ วันก่อนวันอบรม โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 

เปิดอบรมจำนวน ๓ รุ่น ดังนี้

 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมโรงแรมรอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

        ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องสินสมุทร โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องภาณุรังสี ซี ชั้น 1  โรงแรมโรงแรมรอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

สมัคร

        ลงทะเบียนแจ้งชื่อ

 

        ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียน

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๑ 

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๒ 

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ ๓ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  คุณชิดชนก แก่นกล้า