สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงาน โดยได้รับการร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นแกนนำรวบรวมหน่วยงานต่างๆจัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเป็นนิคมฯแรกและเป็นครั้งแรกของประเทศไทย


       ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ ดร.อารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานกรรมการบริหาร สสปท. เข้าร่วมพิธี


       นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันฯได้กล่าวถึงงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ ว่ากิจกรรมนี้ได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแผนงานยุทธศาสตร์ของทางสถาบันฯ ที่พุ่งเป้าในด้านการพัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี เป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย และยังสร้างความร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กร และบุคคลทั่วไป การจัดงานครั้งนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้ใช้แรงงาน โดยเนื้อหาหลักคือความปลอดภัยบนท้องถนนที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในนิคมฯ และการซ้อมแผนฉุกเฉิน ในการนี้ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ภาคเอกชน ได้เห็นความสำคัญหัวข้อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Development) และไปสู่การสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในระดับสากลอีกทั้งเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม


        ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อต่างๆอาทิ “Road Traffic Safety Management System สร้างความปลอดภัยการขนส่งทางถนน” ปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ ๒ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อร่วมหามาตรการองค์กร และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน มีการประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ อาทิ สถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนั้นยังมีการป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคม การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัย ฯ (ลานกิจกรรม) และการมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลการประกวดทีมฉุกเฉิน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานจากโรงงานภายในนิคมกว่า ๘๐๐ บริษัท เป็นอย่างยิ่ง


ข่าวโดย : คุณสุจีพันธ์ุ สังขดุลย์