“ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการ SMEs ไทย ทั้ง ๕๐ แห่งที่เข้าร่วมการอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ และฟังคำชี้แจงโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ”

        เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ได้ดำเนินการจัดอบรมข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับสถานประกอบกิจการ SMEs ไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  

        ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมคือตัวแทนการจัดทำระบบของแต่ละสถานประกอบกิจการ SMEs ไทยและทีมที่ปรึกษา โดยสสปท.ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานในสถานประกอบกิจการ อ.สุชาติ จันทร์วิเมลือง เป็นวิทยากรเจาะลึกถึงเนื้อหา ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เรื่อง ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยง โดยแยกตามประเภทกิจการ เพื่อนำไปแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ การอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการความปลอดภัยสถานประกอบกิจการ SMEs อันอยู่ในกรอบการทำงานระยะยาว ในยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Safety Thailand 4.0 เพื่อลดอุบัติเหตุ และอุบัติภัย เสริมสร้างความปลอดภัยของชีวิต


      นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายหัวข้อ การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน โดยคุณคุณทิฆัมพร พิชัยธรรม ผู้แทนจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานประกอบกิจการที่ต้องการแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานแต่ไม่มีเงินทุนสามารถกู้ยืมได้