This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

 

หลักการและเหตุผล

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นใหม่ ภายใต้กระทรวงแรงงาน โดยมีบทบาทในการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีความรู้  และความสามารถในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      จากเหตุการณ์ปัจจุบัน เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดจากการทำงานได้

      ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า” ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อวางกรอบสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า

 

คุณสมบัติ

  • สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า หรือ
  • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าหรือ
  • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า

 

การรับสมัคร

  • จำนวนการรับสมัคร ทั้งหมด ๒๐ คน สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

  ดาวน์โหลดแบบตอบรับและกำหนดการ 

 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

การส่งแบบตอบรับ

          ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทรสาร : ๐๒ ๔๔๘ ๙๐๙๘

 

หมายเหตุ

  • ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเข้ามามากกว่าตามที่กำหนดไว้ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับแรกเท่านั้น
  • หลังจากสมัครแล้ว สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมให้ทราบก่อนภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิจัย วิชาการ และสถิติความปลอดภัย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

๐๒ ๔๔๘ ๙๑๑๑ต่อ ๓๐๘ (คุณอาทิตย์)

 

   ผลการดำเนินงาน

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างรถไฟฟ้า

 

      

      

(ดูทั้งหมด)