This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

      วันนี้ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทำพิธีลงนามความร่วมมือในทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิชาชีพวิศวกรรม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในรายละเอียดความร่วมมือประกอบด้วย การสนับสนุนด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมความปลอดภัย และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมความปลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมความปลอดภัย และมีจิตสำนึกในการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ ๓ ปี และในวันนี้หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือแล้วสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างรถไฟฟ้า”โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในเรื่องมาตรการการป้องกันอันตรายงานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า เพื่อนำข้อสรุปมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำโครงการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ

 


       นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวว่าโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ จะดำเนินการครอบคลุมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางราง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟจัดทำหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ สำหรับวิทยากรและผู้ปฏิบัติงาน ฝึกอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟ รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ ในวันนี้จะมีการอภิปราย เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า ในหัวข้อสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟของประเทศไทยโดย นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทยกรณีศึกษาอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าโดย ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการ 

  สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวรแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าโดย นายอรรถภูมิ คีตาชีวะ ที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้า บริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จํากัดกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า โดย นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในช่วงบ่าย จะเป็นการระดมความคิดเห็น มาตรการป้องกันอันตรายงานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า เพื่อนำข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นมาจัดทำเป็นจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟสำหรับวิทยากรพร้อมสื่อการสอน และคู่มือหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างระบบรางรถไฟสำหรับผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัย (TOT; Training of Trainer) ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการก่อสร้างระบบรางรถไฟ จำนวน ๕๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๒๕ คนฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ จำนวน ๑๐๐ คนคัดเลือกวิทยากรเพื่อฝึกอบรมมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ จำนวน ๙๐๐ คน

      นายชัยธนา กล่าวเพิ่มเติม ว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นใหม่ ภายใต้กระทรวงแรงงาน โดยมีบทบาทในการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการทำงานให้สอดค้องกับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล การป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจากการทำงานในงานก่อสร้าง เป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานก่อสร้างที่กระทรวงแรงงานได้ประกาศเป็นหนึ่งในกิจการเป้าหมาย เพราะจากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในกิจการก่อสร้าง ๕ ปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) มีจำนวนสูงถึง ๘,๖๓๗ ราย ในจำนวนนี้มีความรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต เฉลี่ยปีละ ๑๕๐ ราย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากรายงานสถิติดังกล่าวประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะมีการขยายการก่อสร้างในระบบรางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจทำให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรง หากไม่ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย ผ่านหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง