This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

รมว.แรงงาน รับฟังการแถลงแผนปฏิบัติงานปีงบ 61 รวมภาพความเชื่อมโยงนโยบาย Vision Ends ย้ำ พัฒนาทักษะฝีมือรองรับไทยแลนด์ 4.0 คุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ได้สิทธิอย่างเท่าเทียม บริหารจัดการแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งระบบ ลั่น ต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารต้องจบใน 31 มีนา 61 


         พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมถ่ายทอดทางไกล (VDO Conference) สู่หน่วยงานในภูมิภาคได้รับรู้ไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานมีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน ซึ่งก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2560 ได้มอบนโยบายไปเบื้องต้นแล้ว ครั้งนี้เป็นการฟังการแถลงแผนปฏิบัติการ โดยทุกหน่วยงานจะได้รับทราบแผนดำเนินงานตามกรอบนโยบาย ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบที่ครอบคลุมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขยายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการเสริมบทบาทด้านการเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานต่อการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งขึ้น โดยสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน


         พล.อ.ศิริชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารได้กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 31 มีนาคม 2561 และการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต้องเป็นการนำเข้าตามระบบที่ได้ตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านไว้ ตามบันทึกข้อตกลงของรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยจะดำเนินการในลักษณะเสริมและสร้างเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้ความคุ้มครองทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และประชาชนให้รับรู้ว่า ภาครัฐต้องบริหารแรงงานต่างด้าวให้เป็นมาตรฐาน ต้องยอมรับผลกระทบบ้างเพื่อการปรับสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีกว่า


         ด้าน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงแผนงานสำคัญของกระทรวงแรงงาน ในปีงบประมาณ 2561 รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการแรงงานไทย 2) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3) การสร้างระบบประกันสุขภาพที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 4) การสร้างมาตรฐานในการจ้างงาน 5) การพัฒนาทักษะแรงงานไทย และ 6) การพัฒนากระทรวงแรงงานไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2561 และกรอบการดำเนินงานตามนโยบาย Vision Ends ของ รมว.แรงงาน โดยมุ่งหวังที่จะยุติปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดการแบกรับสัมภาระของชีวิตด้านแรงงานใน 3 เรื่องสำคัญ ประการแรก คือ การยุติความเหลื่อมล้ำ หรือ End to Ineguality ในทุกมิติ ประการที่สอง คือ การยุติการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือ End to Unacceptable Forms of Employment และประการสุดท้าย คือ การยุติความไม่มีประสิทธิภาพ หรือ End to Inefficiency โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานได้นำไปกำหนดกรอบการทำงานที่มีแผนปฏิบัติอย่างชัดเจน และจะมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพและข่าว : กระทรวงแรงงาน