This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

       เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันส่งสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน, นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, และนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ได้หารือแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน