This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายชัยธนา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยายหัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาวินัยความปลอดภัยขององค์การมหาชน สสปท." ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างวินัยความปลอดภัยภาคตะวันตก ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยในงานดังกล่าว  ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน (การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการเกี่ยวกับอัคคีภัย) โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร