This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

สสปท. จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สสปท. ได้จัดประชุม“ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานดังกล่าวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำทุกความคิดเห็นที่ได้ไปยกร่างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป