This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

  

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานของประเทศ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้แรงงานเกิดจิตสำนึกในการทำงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในทุกลักษณะของการทำงาน ทั้งในงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยผ่านกิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการสร้างสื่อต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดโปสเตอร์ไปใช้รณรงค์ความปลอดภัย
  ในสถานประกอบกิจการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ชุดโปสเตอร์ ๑ ชุด (ประกอบด้วยโปสเตอร์ ๕ แผ่น) มีหัวข้อให้เลือกดังนี้

- ชุดที่ ๑ “ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ” (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

- ชุดที่ ๒ “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

- ชุดที่ ๓ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี” (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

- ชุดที่ ๔ “การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกประแสไฟฟ้าดูด” (ดาวน์โหลดเนื้อหา)

 • ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม สื่อความหมาย ในรูปแบบ Infographic ตามเนื้อหาที่กำหนดให้
 • รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบภาพต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน

 

รูปแบบของผลงาน

 • ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์แต่ละภาพต้องมีขนาด ๕๕X ๗๕ เซ็นติเมตร (เฉพาะภาพ)
 • ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น (๑ ชุด มี ๕ ภาพ)
 • ผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามเนื้อหา
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ

 

ตัวอย่างโปสเตอร์ประกวด

ผลการประกวดปี ๒๕๖๐

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ อย่างครบถ้วน ชัดเจน(เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)
 • ส่งไฟล์ผลงานประกวดบันทึกลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีเป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AIไฟล์ .JPG จำนวน พร้อมพิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4 (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ ภาพ) พร้อมแนบใบสมัคร
 • ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานมากกว่า ๑ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ แผ่น ตามหัวข้อและเนื้อหาที่กำหนด)
 • ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้

  

ระยะเวลารับสมัคร

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

ประกาศผลการแข่งขัน

 • วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ www.tosh.or.th

 

การส่งและสถานที่รับผลงานประกวด

ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)}

 

การตัดสิน

 • การตัดสินผลงานที่ประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพเป็นหลัก และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

กำหนดการมอบรางวัล

 • การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล จะมีการมอบในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ www.tosh.or.th

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๖ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘

เว็บไซต์: www.tosh.or.th อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผลการดำเนินงาน

 ประกาศผลการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (INFOGRAPHIC)” 

ประกาศผลการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”