This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะทำงานนิทรรศการ กิจกรรมเวทีกลาง และกิจกรรมพิเศษ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ได้จัดประชุมเพื่อเร่งดำเนินการกำหนดขอบเขต รูปแบบการจัดนิทรรศการภายในฮอลล์ และกิจกรรมประกวด และกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณเวทีกลาง เพื่อให้การจัดงานในปีนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมี นายประพันธ์  ปุษยไพบูลย์ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการบริหาร สสปท. เป็นประธานการประชุม