ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินั่ม ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Zero Accident Campaign 2018)  ทั้งนี้ ขอให้ทุกสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ (ยกเว้นระดับต้น) ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

 1. แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (ยกเว้นระดับต้น) ที่ปุ่มด้านล่าง (กรณีที่ไม่เข้ารับโล่ในวันดังกล่าวให้ลงทะเบียนแจ้งด้วย) ทั้งนี้ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
  สามารถแจ้งชื่อผู้ติดตามได้ ๑ คน

 2. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถานประกอบกิจการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อจัดทำโล่และใบประกาศ   หากมีการแก้ไขให้แจ้งมายังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

หมายเหตุ

 • วันมอบรางวัล วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  สามารถติดต่อขอใช้บริการร้านถ่ายภาพ (มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่บริเวณหน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๓
 • สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับต้น สสปท.จะแจ้งการรับใบประกาศให้ทราบในภายหลัง

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

  

 ลงทะเบียนร่วมพิธีมอบโล่

 

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ/กำหนดการ

 

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๔ (คุณศุภชัย)

 

กำหนดการพิธีประกาศเกียรติคุณ (Zero Accident Campaign 2018)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

....................................................................

 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          ลงทะเบียนหน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.          ผู้แทนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัลพร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓ เพื่อซักซ้อมการรับรางวัล

เวลา ๐๙.๓๐ น.                       ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสถานประกอบกิจการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.                     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ประธานในพิธี

                                                ถึงห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ – ๒๐๓

 • การแสดงนำเข้าสู่งาน
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ กล่าวรายงาน
 • ประธานกล่าวปาฐกถา “ Culture Of Prevention For Safety Thailand

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

 • ประธานเปิดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒
 • ประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Zero Accident Campaign2018)

....................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ       

 • การแต่งการของผู้เข้ารับรางวัลใส่ชุดสุภาพ สูทสากล
 • ขอความร่วมมือผู้แทนสถานประกอบกิจการทุกท่าน เมื่อรับรางวัลเรียบร้อยแล้วกรุณากลับมายังที่นั่งเดิมจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ