This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

หลักการและเหตุผล

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นในปี 2558 โดยพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดทำมาตรฐานระบบฯ ของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งหากมีการนำมาตรฐานระบบฯ ไปประยุกต์ใช้ภายในสถานประกอบกิจการดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะสามารถลดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการต่อไปและในปี พ.ศ.  2559 - 2561 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการ          ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน            (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่         50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานระบบฯ ได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายนอกในเรื่องการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

 • บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ
 • ผู้ที่สนใจงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

 • เปิดรับสมัครที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษา
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
 • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
 • มาตรฐานแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ (ISO 19011 : 2018)
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ทดสอบหลังการอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาต่อสถานประกอบกิจการ ตามโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. ๐๘๕-๖๕๖๘๘๖๔ คุณขนิษฐา แสงภักดี หรือ๐๖๑-๘๖๒๕๕๐๐ คุณนันทิชา อรชร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา (ทดสอบซ่อม) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ปรึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ 

กำหนดการอบรม 

แผนที่โรงแรม 

 

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร 

 

ใบสมัคร