สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณถนนโชติวิทยกุล ๓ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการ สสปท.เป็นประธานในพิธี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  ได้รับข้อแนะนำเพื่อการจัดเตรียมภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งสถาบันฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาประกอบการวางแผนการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา แห่งนี้

       อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของ สสปท.ที่เป็นหน่วยงานตั้งใหม่เริ่มดำเนินงาน ด้วยงบประมาณเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้เอง ทำให้เราอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอในบางเรื่อง แต่เมื่อรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพิจารณางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาค และมอบหมายให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น สสปท. ก็จะต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบทบาทภารกิจ ด้วยการบูรณาการการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่จะร่วมคิดร่วมทำในสิ่งที่เป็นความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ภาคใต้ และต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อแรงงานในภูมิภาคนี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

   

DSC_9042.jpg DSC_9046.jpg DSC_9049.jpg

DSC_9050.jpg DSC_9060.jpg DSC_9069.jpg

DSC_9073.jpg DSC_9076.jpg DSC_9081.jpg

DSC_9083.jpg DSC_9084.jpg DSC_9090.jpg

DSC_9091.jpg DSC_9094.jpg DSC_9104.jpg

DSC_9109.jpg DSC_9111.jpg DSC_9115.jpg

DSC_9117.jpg DSC_9122.jpg DSC_9125.jpg

DSC_9128.jpg DSC_9135.jpg DSC_9140.jpg

DSC_9142.jpg DSC_9147.jpg DSC_9148.jpg

DSC_9150.jpg DSC_9152.jpg DSC_9156.jpg

DSC_9157.jpg DSC_9158.jpg DSC_9159.jpg

DSC_9160.jpg DSC_9161.jpg DSC_9163.jpg

DSC_9170.jpg DSC_9172.jpg DSC_9186.jpg

DSC_9191.jpg DSC_9194.jpg DSC_9199.jpg

DSC_9219.jpg DSC_9222.jpg DSC_9223.jpg

DSC_9226.jpg DSC_9231.jpg DSC_9232.jpg

DSC_9236.jpg DSC_9237.jpg DSC_9242.jpg

DSC_9246.jpg DSC_9251.jpg DSC_9254.jpg

DSC_9257.jpg DSC_9268.jpg DSC_9270.jpg

DSC_9279.jpg DSC_9292.jpg DSC_9302.jpg

DSC_9314.jpg DSC_9315.jpg DSC_9318.jpg

DSC_9321.jpg DSC_9325.jpg DSC_9326.jpg

DSC_9328.jpg DSC_9332.jpg DSC_9335.jpg

DSC_9339.jpg DSC_9343.jpg DSC_9353.jpg

DSC_9359.jpg DSC_9362.jpg DSC_9372.jpg

DSC_9374.jpg DSC_9379.jpg DSC_9383.jpg

DSC_9384.jpg DSC_9397.jpg DSC_9403.jpg

DSC_9407.jpg DSC_9410.jpg DSC_9411.jpg

DSC_9412.jpg DSC_9415.jpg DSC_9417.jpg

DSC_9423.jpg DSC_9429.jpg DSC_9441.jpg

DSC_9448.jpg DSC_9453.jpg DSC_9472.jpg

DSC_9475.jpg DSC_9483.jpg DSC_9484.jpg

DSC_9485.jpg DSC_9494.jpg DSC_9497.jpg

DSC_9502.jpg DSC_9509.jpg DSC_9510.jpg

DSC_9511.jpg DSC_9513.jpg DSC_9516.jpg

DSC_9519.jpg IMG_20190128_164344.jpg