This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

        ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนด นั้น

 

                   บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

                             ๑.  นายอาคม              ไม้สนธิ์

                             ๒.  นายวรานนท์          ปีติวรรณ

                             ๓.  นางปิยะพร            เอี่ยมฐิติวัฒน์

                             ๔.  นายกมลินทร์         พินิจภูวดล

                   โดยกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน ห้อง ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

                  

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยส่งแบบฟอร์มทางโทรสาร ๐๒ ๘๘๕ ๒๓๘๖ หรือวิธีอื่นใด ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หากไม่แจ้งยืนยันการเข้ารับการคัดเลือก หรือแจ้งยืนยันแล้วไม่มาตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 

 ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันการเข้ารับการคัดเลือก