This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒  (Zero Accident Campaign 2019 )  ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์ระดับต้น   ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ  และภาคใต้   จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณระดับต้น และขอเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาค  ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณได้ทางลิงก์ด้านล่าง

           กำหนดการมอบรางวัลงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาค

 • งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จ.อุบลราชธานี
  (ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการ)

 

 

 

หมายเหตุ

 • สถาบันฯ จะปิดรับสมัครการลงทะเบียน ก่อนวันมอบรางวัลประมาณ ๑ สัปดาห์ (นับจากวันจัดงานตามแต่ละภาค)  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th 

 • กรณีสถานประกอบกิจการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง  ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก  สถาบันฯ จะจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณให้ทางไปรษณีย์

 • กรณีลงทะเบียนแล้ว หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • การลงทะเบียนนี้นี้เฉพาะการร่วมพิธีมอบรางวัลเท่านั้น ไม่รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามมัยภาค

 

ลงทะเบียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ

 

ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียน

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๑
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.