เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒  นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ร่วมพิธีเปิดงาน “นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต้นแบบการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล”  ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน  และมี นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสาคร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

         นายวิวัฒน์ ตังหงส์   กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยมีมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ และเป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากคู่ค้าในเวทีการค้าโลก นำไปสู่การขจัดอุปสรรคหรือข้อจำกัดทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานได้อย่างยั่งยืน เพื่อขยายการดำเนินการดังกล่าวไปสู่สถานประกอบกิจการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม กสร. ได้ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกและห่วงโซ่การผลิตหนาแน่น สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีสถานประกอบกิจการและแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานและเผยแพร่เชิญชวนให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการสมาชิกนิคมฯ จัดทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง ได้รับการรับรอง ๓ แห่ง ประกาศแสดงตนเอง (Self-declaration) ๕๒ แห่ง จากสถานประกอบกิจการของทั้งสองนิคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๘ แห่ง ทั้งนี้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป สามารถต่อยอดโดยการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T-Mark) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพการผลิตที่คำนึงถึงสิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และตัวของผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง

             อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กสร. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพและยกระดับการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยในนิคมฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป

 

357-1.jpg DSC_3939.jpg DSC_3983.jpg

DSC_3991.jpg DSC_4015.jpg DSC_4022.jpg

DSC_4035.jpg DSC_4043.jpg DSC_4104.jpg

DSC_4110.jpg DSC_4114.jpg DSC_4115.jpg

DSC_4126.jpg DSC_4136.jpg DSC_4150.jpg

DSC_4188.jpg DSC_4202.jpg DSC_4211.jpg

DSC_4223.jpg DSC_4232.jpg DSC_4243.jpg