ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรม "จป จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม" ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครบรอบการมี "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จึงยกให้ทุกวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จึงให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

          กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณที่มีรอยรั่ว , ปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดานที่มีรอยแตก ,ทาสี ,กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ  และกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน

o112b1588eeb40.jpg o112b1588eeb41.jpg o112b1588eeb42.jpg

o112b1588eeb43.jpg o112b1588eeb44.jpg o112b1588eeb45.jpg

o112b1588eeb46.jpg o112b1588eeb47.jpg o112b1588eeb48.jpg

o112b1588eeb49.jpg o112b1588eeb50.jpg o112b1588eeb51.jpg

o112b1588eeb52.jpg o112b1588eeb53.jpg o112b1588eeb54.jpg

o112b1588eeb55.jpg o112b1588eeb56.jpg o112b1588eeb66.jpg

o112b1588eeb68.jpg o112b1588eeb69.jpg o112b1588eeb70.jpg

o112b1588eeb71.jpg o112b1588eeb72.jpg o112b1588eeb73.jpg

o112b1588eeb74.jpg o112b1588eeb75.jpg o112b1588eeb76.jpg

o112b1588eeb77.jpg o112b1588eeb78.jpg o112b1588eeb79.jpg