พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี   โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

๑.  พิจารณามาตรฐานและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒.  แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔

๓.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินงวดบัญชีปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

๔. แผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓