พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี   โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

๑.  พิจารณามาตรฐานและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒.  แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔

๓.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินงวดบัญชีปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

๔. แผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

DSC_5043.jpg DSC_5050.jpg DSC_5055.jpg

DSC_5057.jpg DSC_5058.jpg DSC_5060.jpg

DSC_5062.jpg DSC_5067.jpg DSC_5068.jpg

DSC_5069.jpg DSC_5071.jpg IMG_20191120_145412.jpg

IMG_20191120_145611.jpg IMG_20191120_145736.jpg IMG_20191120_145926.jpg

IMG_20191120_150310.jpg IMG_20191120_150409.jpg IMG_20191120_150454.jpg

IMG_20191120_150531.jpg