T-OSH จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด ให้กับหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และตรวจประเมินให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศรีวงษ์แผน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยทองสุข

DSC_6196.jpg DSC_6201.jpg DSC_6202.jpg

DSC_6204.jpg DSC_6205.jpg DSC_6206.jpg

DSC_6207.jpg DSC_6208.jpg DSC_6209.jpg

DSC_6211.jpg DSC_6213.jpg DSC_6214.jpg

DSC_6215.jpg DSC_6218.jpg