วันที่ 22 มิถุนายน 2563  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา  เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ให้กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ณ ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ให้กับพนักงานในบริษัท จำนวน 300 คน

 

96954.jpg 96955.jpg 96956.jpg

96957.jpg 96958.jpg 96959.jpg

96960.jpg 96961.jpg 96962.jpg

96964.jpg 96965.jpg 96967.jpg

96968.jpg