สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และโครงการยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการ สสปท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ  พร้อมด้วย นายวรานนท์ ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้กล่าวรายงาน

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการ โดยจัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งในปี 2562 และ 2563 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 81 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หลากหลายประเภทกิจการ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

DSC_2468.jpg DSC_2481.jpg DSC_2486.jpg

DSC_2499.jpg DSC_2503.jpg DSC_2507.jpg

DSC_2513.jpg DSC_2517.jpg DSC_2519.jpg

DSC_2532.jpg DSC_2540.jpg DSC_2557.jpg

DSC_2558.jpg DSC_2560.jpg DSC_2563.jpg

DSC_2565.jpg DSC_2566.jpg DSC_2567.jpg

DSC_2569.jpg DSC_2585.jpg DSC_2587.jpg

DSC_2705.jpg DSC_2708.jpg DSC_2710.jpg

DSC_2714.jpg DSC_2716.jpg DSC_2718.jpg

DSC_2721.jpg DSC_2728.jpg DSC_2729.jpg