เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
          โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอขอบคุณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 อย่างเต็มความสามารถ สิ่งสำคัญคือ ต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวงกว้าง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1. การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

  2. กำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้มีความรัดกุมในทุกขั้นตอน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

  3. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคโควิด – 19 ให้ครอบคลุม ในทุกสถานประกอบการ

  4. เร่งรัด ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์

  5. กำหนดมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อรักษาสภาพการจ้างงาน และส่งเสริมการจ้างงาน ให้ครอบคลุม ทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และหางานให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุด

  6. ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1 เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานสากลและองค์การระหว่างประเทศ

  7. สำหรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศวันนี้ได้ Video Conference ไปยังสำนักงานแรงงานในต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานขอให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศให้มีรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โรคโควิด – 19 คลี่คลาย

  8. มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ว่างงานขอให้เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนไม่ตกหล่น รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำอย่างเร็วที่สุด

  9. ให้ดูแลและเร่งรัดดำเนินการชดเชยการขาดรายได้ของแรงงาน
“ผมขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ขอให้กลุ่มแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”พล.อ.ประวิตร กล่าวในท้ายสุด
 
ภาพและข่าว : กระทรวงแรงงาน
1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg