พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสถาบันฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสปท.

  • ข้อเสนอการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ สสปท. ใน พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

  • รายงานภารกิจหลักของไตรมาสที่ 1 และการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน

  • ความคืบหน้าการสำรวจพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จ.สมุทรปราการ

  • ความคืบหน้าการกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign ระดับแพลตินัม

DSC_2897.jpg DSC_2904.jpg DSC_2911.jpg

DSC_2921.jpg DSC_2924.jpg DSC_2926.jpg