สสปท. ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านช่องทาง Facebook live สำนักงาน ป.ป.ช เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สสปท.  โดยมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ITA กับนโยบายและเป้าหมายของประเทศไทย การเสวนาหัวข้อ ประเทศไทยได้อะไรจาก ITA และหัวข้อ ITA 2564 : More Open,More Transparent ซึ่งมีแนวทางและข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลาย อันเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลให้ทุกๆ หน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป

S__116695063.jpg S__116695065.jpg S__116695066.jpg