เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นำโดย นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกิจกรรมพิเศษการบรรยายธรรมะหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  ณ  บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

DSC_2946.jpg DSC_2983.jpg DSC_3025.jpg

DSC_3052.jpg DSC_3069.jpg DSC_3080.jpg

DSC_3088.jpg DSC_3100.jpg DSC_3101.jpg

DSC_3105.jpg DSC_3106.jpg DSC_3126.jpg

DSC_3130.jpg DSC_3135.jpg DSC_3167.jpg