วันที่ 12 มีนาคม 2564  ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สสปท. ให้กับนักเรียนและประชาชน พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแรงงานรู้สู่โควิดให้กับบัณฑิณแรงงาน อาจารย์ และนักเรียน  ณ โรงเรียนตัสดีกีย๊ะห์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

155685.jpg 155686.jpg 155687.jpg

155688.jpg 155690.jpg 155691.jpg

155692.jpg 155693.jpg 155694.jpg