พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ  ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสถาบันฯ  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ สสปท. รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของงานต่างๆ  ที่ผ่านมา

DSC_3234.jpg DSC_3237.jpg DSC_3242.jpg

DSC_3244.jpg DSC_3253.jpg DSC_3255.jpg