พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ  ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom  และห้องประชุม 1 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  (ประจำไตรมาสที่ 2)  รวมทั้งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ

 

140125.jpg 144144.jpg 1620189108460.jpg