เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  เพื่อเป็นการให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิคในการระบุ ค้นหา วิเคราะห์ ประเมิน เรียงลำดับ และจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการควบคุมภายในและด้วยแผนบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร สสปท. ให้มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จนกระทั่งเกิดความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และสามารถลดความเสี่ยงลงได้  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพล  ลิมปมาลัยพร   กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

 

DSC_3670.jpg DSC_3672.jpg DSC_3674.jpg

DSC_3676.jpg DSC_3687.jpg DSC_3689.jpg

DSC_3693.jpg DSC_3696.jpg DSC_3698.jpg