วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) เพื่อลดการรวมกลุ่มและปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้ใยบัว โดยมี นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายวิชาการ) กล่าวเปิดงาน 

         กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ และการสาธิตท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ โดยการนำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรด้านการยศาสตร์และมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานของชุมชน

  

S__13778976.jpg S__13778978.jpg S__13778981.jpg